Regulamin rozliczania zużycia wody

R E G U L A M I N
ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY: ZIMNEJ I CIEPŁEJ W
ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SBM „ PIONIER” W KIELCACH.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, do których Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa ,,Pionier” zwana dalej Spółdzielnią dostarcza wodę i odbiera ścieki bytowo-gospodarcze.
2. Podstawą rozliczenia kosztów zużytej wody są koszty jakie poniosła Spółdzielnia ustalone w oparciu o faktury Wodociągów Kieleckich sp. z o.o zwanych w dalszym ciągu ,,Wodociągami”.
3. Rozliczenie zużycia poboru wody odbywa się na podstawie:
- wskazań wodomierza
- ustalonej przez Zarząd Spółdzielni ilości ryczałtowej.
4. Wodomierze zimnej i ciepłej wody, na podstawie których następuje rozliczenie poboru wody w danym lokalu, stanowią część wspólną instalacji wodociągowej.
4.1 Wodomierze podlegają legalizacji lub wymianie na podstawie przepisów metrologicznych po okresie 5-cio letniej eksploatacji. (Ustawa Prawo o Miarach z dnia 11.05.2001, Dz.U.nr63 poz.636 z dnia 22.06.2001 r, i Zarządzenia nr 1 Głównego Urzędu Miar z dnia 03.01.1994r).
4.2 Organizacją legalizacji lub wymiany wodomierzy zajmuje się Spółdzielnia.
5. Koszty pierwszej wymiany wodomierzy po wejściu w życie niniejszego regulaminu, pokrywają jednorazowo osoby posiadające tytuł prawny do lokalu.
6. Koszty kolejnych wymian wodomierzy lub ich legalizacji obciążają koszty funduszu remontowego danej nieruchomości lub koszty eksploatacji nieruchomości.
7. W przypadku legalizacji urządzenia, na okres legalizacji zostanie zamontowany wodomierz zastępczy. Stany wodomierzy (zdemontowanego i zastępczego) będą potwierdzane podpisem użytkownika lokalu.
8. Użytkownik lokalu ma obowiązek powiadomić administrację o każdym zauważonym przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy.
8.1 Jeżeli upoważnieni przez Spółdzielnię pracownicy stwierdzą, że urządzenie jest uszkodzone z przyczyn użytkownika lokalu, koszty naprawy lub dodatkowej wymiany obciążą użytkownika lokalu.
9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia czy rozplombowania wodomierza oraz zmian i przeróbek podejść zasilających umożliwiających pobór wody poza pomiarem: lokal wyposażony w wodomierze bez nakładki radiowej obciążony zostanie według zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane – od dnia ostatniego odczytu, Lokal wyposażony w wodomierze z nakładką radiową obciążony zostanie według zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane – od dnia powstania usterki, ustalonego w oparciu o dane zarejestrowane w systemie radiowym.
10. Woda zimna dostarczana jest przez sieć wodociągową Spółdzielni z sieci miejskiej należącej do Wodociągów.
11. Odbiór ścieków odbywa się poprzez sieci kanalizacyjne, należące do Spółdzielni, do sieci miejskiej.
12. Podgrzanie ciepłej wody użytkowej, dostarczanej do poszczególnych budynków, lokali, odbywa się w wymiennikowniach zasilanych energią cieplną przez MPEC Kielce
13. Zaliczka na zużycie zimnej i ciepłej wody określana będzie na podstawie średniego miesięcznego poboru wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w danym lokalu mieszkalnym lub użytkowym, aktualnej ceny wody i ciepła używanego do podgrzania c.c.w i wnoszona przez użytkownika do Spółdzielni w ustalonej wysokości. Użytkownicy wody w poszczególnych budynkach, pokrywają wszystkie koszty dostarczenia wody do wysokości określonej wskazaniami licznika głównego. Ilość wody ustalona w zaliczce na następny okres rozliczeniowy, jest równa ilości wody za jaką został obciążony każdy lokal w okresie poprzednim.
14. Odczyty wodomierzy i rozliczanie zaliczek zużycia wody odbywać się będą
- na osiedlu ,,Barwinek” i ,,Kochanowskiego” - 2 razy w roku na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.
- na osiedlu ,,Ściegiennego” i domkach jednorodzinnych – 4 razy w roku na dzięń kończący kwartał.
Spółdzielnia informuje o terminie dokonywanych odczytów w formie ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych i na tablicy ogłoszeń w administracji osiedli i siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej spółdzielni na 7 dni przed przystąpieniem do odczytu.
15. Odczyt dokonywany jest przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię, posiadające imienne upoważnienie, w obecności użytkownika danego lokalu, który podpisuje wielkości odczytu. ( nie dotyczy odczytów radiowych)
16. W przypadku nieobecności w okresie dokonywanych odczytów użytkownik lokalu zobowiązany jest do zgłoszenia stanów wodomierzy w Administracji Osiedla na dostarczonym lub pobranym z Administracji druku.
17. W przypadku nie dostarczenia przez użytkownika stanów wodomierzy w określonym przez Spółdzielnie terminie, rozliczenie zaliczki za zużycie zimnej i ciepłej wody zostanie dokonane w oparciu o średnie zużycie w ostatnim cyklu rozliczeniowym.
18. W przypadku podniesienia cen przez ,,Wodociągi” w okresie między rozliczeniowym, z tą datą ulegnie również zmiana zaliczki proporcjonalnie do wzrostu cen. Z dniem podniesienia cen zostaną dokonane odczyty wodomierzy.
19.. W przypadku zmiany użytkownika lokalu nierozliczone koszty związane z zużyciem wody oraz przygotowaniem ciepłej wody, obciążają nowego użytkownika lokalu.
20. Ewentualne zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia zaliczek, mogą być dokonywane tylko dla użytkowników lokali nie zalegających z bieżącymi opłatami. W przeciwnym przypadku nadpłaty zaliczane będą na poczet zaległych opłat.
21. W lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki gazu lub nieposiadających instalacji gazowych, dopuszcza się możliwość całkowitej rezygnacji z odbioru ciepłej wody i ponoszenia opłaty stałej.
21.1. Warunkiem rezygnacji z dostaw ciepłej wody jest złożenie podania w Zarządzie Spółdzielni w terminie do końca lipca danego roku. Czynność odcięcia w sposób trwały z założeniem plomby przyłącza ciepłej wody, wykonana będzie przez pracownika spółdzielni na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.
21.2. Zaprzestanie naliczania opłaty stałej możliwe będzie począwszy od pierwszego miesiąca nowego roku po złożeniu podania.
21.3. Ponowne uruchomienie dostaw ciepłej wody możliwe będzie w następnym miesiącu po miesiącu w którym zostanie złożone podanie o przywrócenie dostaw. Od miesiąca w którym zostaną przywrócone dostawy, zostaną naliczane opłaty stałe. Koszty przywrócenia dostawy ciepłej wody ponosi składający podanie.
22. Koszt wody dostarczonej do budynków na osiedlach gdzie sieć wodna osiedlowa należy do Spółdzielni, obejmuje koszty strat wody w sieci osiedlowej wg wzoru;

Kwb = [KwW / ?Ww] x Ww [zł]Kwb - koszt wody dostarczonej do budynku,
KwW - koszt wody dostarczonej do licznika głównego dla osiedla według faktur Przedsiębiorstwa Wodociągów, [zł]
?Ww - suma wskazań wodomierzy budynków podłączonych do sieci osiedlowej. [m3]
Ww - wskazania wodomierza głównego na poszczególnych budynkach. [m3]

23. Na poczet kosztów dostawy wody i kosztów podgrzania wody, pobierane są miesięczne zaliczki w wysokości ustalanej przez Zarząd.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE – ROZLICZANIE ZALICZEK ZUŻYCIA WODY1. Rozliczenie lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierze zużycia zimnej i ciepłej wody. Wszystkie lokale są opomiarowane w 100% a - Ilość wody podlegającej rozliczeniu.
Ww – Ilość wody dostarczonej do budynku w/g wskazań licznika głównego w budynku [m3]
b – Ilość wody do rozliczenia na każdy punkt pomiarowy;
li - wskazania licznika indywidualnego [m3]
c – Ilość wody podlegająca rozliczeniu na lokal [m3]

Wl = ?li [m3]

?li – suma wskazań liczników w lokalu. [m3]
Użytkownik lokalu płaci za wodę według wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalu x cena wody łącznie ze ściekami w/g cen wodociągów
Opw = ?li x cena wody w/g wodociągów [zł]
1.1 Różnica pomiędzy ilością wody dostarczonej do budynku a sumą wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach pomnożona przez cenę wody łącznie ze ściekami, stanowi koszt eksploatacji instalacji wodnej konkretnego budynku i rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
2. W budynkach wyposażonych w wodomierze wody ciepłej i zimnej z odczytem radiowym, różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na budynku lub w wymiennikowni a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych, rozlicza się w całości na lokale nieopomiarowane lub nieposiadające aktualnej legalizacji”.
3. Rozliczenie zaliczek
Z lub D zwrot lub dopłata-
Z lub D = Opw – ? Zal. [zł]
a. jeżeli wynik jest dodatni to występuje konieczność dopłaty do zaliczki
b. jeżeli wynik jest ujemny to następuje zwrot części zaliczki dla użytkownika lokalu.
3.1 Wysokość zaliczek zużycia wody na następny okres rozliczeniowy zostanie ustalona jako iloczyn:
Zal. = średnie zużycie wody m3/lok/m-c za miniony okres x aktualna cena [zł]
4. W ciągu jednego miesiąca po odczycie Spóldzielnia dokona rozliczenia z pobranych zaliczek.
5. Rozliczanie lokali użytkowych, dokonywane będzie analogicznie do lokali mieszkalnych.

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE – ROZLICZANIE KOSZTÓW PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY I USTALANIE WYSOKOŚCI ZALICZEK.1. Rozliczenie kosztów i zaliczek na przygotowanie ciepłej wody użytkowej dokonywane jest co pół roku w terminach zgodnych z odczytami wodomierzy w lokalach, na podstawie poniesionych kosztów w tym okresie na danej wymiennikowi.
2. Koszty przygotowania ciepłej wody rozlicza się następująco:
2.1. Koszty stałe związane z mocą zamówioną, wykazane w fakturach dostawcy ciepła dla danej wymiennikowi (Ksm), dzieli się przez ilość lokali podłączonych do tej wymiennikowi (?L). Wysokość zaliczki (Zm) na kolejne okresy ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kosztów stałych z faktury za ostatni miesiąc według wzoru

Zm = Ksm : ?L [zł/lok]

2.2. Koszty zużytego ciepła na podgrzanie wody (Kp) według faktur dostawcy ciepła dzieli się przez sumę zużycia wody wykazanej przez wodomierze w lokalach podłączonych do danej wymiennikowi (? W) . Wysokość zaliczki dla lokalu za faktycznie zużytą wodę (Zc) ustala się ze wzoru :

Zc = [ Kp : ?W ] x w [zł]

- Kp - koszty zużytego ciepła (koszt zmienny wg faktury dostawcy)
- ?W – suma wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach podłączonych do danej wymiennikowi.
- w – miesięczne zużycie ciepłej wody w lokalu.

3. W okresach rozliczeniowych dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów na podgrzanie ciepłej wody w stosunku do wpłaconych zaliczek. Powstałe różnice podlegają zwrotowi w przypadku nadpłaty i dopłacie w przypadku niedopłaty.
4. Z datą uchwalenia traci moc dotychczasowy regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 7/2010 z dnia 21.03.2011 roku.
późniejszymi aneksami.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jolanta Szatańska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Salwowski